Computer Donation

     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2020 บริษัทโลจิเทม (ประเทศไทย) ได้เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร

และบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 11 เครื่อง และขนมต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านคำพี้ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯได้บริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับน้องๆนักเรียน ทางเราได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

Computer Donation