School Uniforms, Books & Sporting Equipment Donation

              บริษัทโลจิเทม (ประเทศไทย) ได้ส่งตัวแทนพนักงานเดินทางไปมอบชุดนักเรียน ชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือเสริมความรู้ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านคำพี้ จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021

              เนื่องด้วยทางบริษัทฯ มองเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน และการกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านความรู้และด้านสุขภาพให้กับน้อง ๆ  นักเรียนทุกคน

              ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านคำพี้จะได้รับความสุข และได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์ที่พี่ ๆ บริษัทโลจิเทม (ประเทศไทย) ได้มอบให้ในครั้งนี้

School Uniforms, Books & Sporting Equipment Donation